German CP, Common Declaration by CP of Bohemia and Moravia and German CP on the 80 anniversary of the "Munich Dictat"

9/6/18 2:37 PM
  • Czech Republic, Communist Party of Bohemia and Moravia Germany, German Communist Party Joint Statement De En Europe Communist and workers' parties

 Through the truth on "expulsion" - against the warmongers

The village of Holany, where we do meet every year, entered history exactly eight decades ago. On August, 28, 1938, it got a venue of the largest joint Czech-German demonstration against fascism and war. Its thirty thousand participants were addressed, among others, by Bohumir Smeral, a leader of Czechoslovak Social Democracy, to get then a founder of the Communist Party of Czechoslovakia. Only a month later, the Munich dictate was imposed, followed by an expulsion of 300 thousand Czechs from their Czech homeland. More then 360 thousand Czechoslovak citizens got a victim of Nazi repression and genocide. The goal of the Hitler´s "final solution" ("Endlösung") was to exterminate millions of them.   

Each of the German anti-fascists does deserve our sincere homage. Most Germans in the Czechoslovak Republic took, however, a role of the Hitler´s "fifth column". Many of them took, moreover, part in Nazi crimes. Their transfer was decided by the powers of the anti-Hitlerite coalition. Attempts to blame for it Czechs are a kind of a coward deceitfulness. The Allies´ decision was, on the contrary, softened by the "Benes´s Decrees", enabling a number of Germans to stay in the Czechoslovak Republic further on. "Sudeten-German Landsmanschaft", converting offenders to victims and vice versa, are partners neither for Czech and German democrats. The more both of them are outraged by the recent statement of Angela Merkel, claiming the "expulsion missing legitimacy". Therefore the rally in front of the FRG Embassy addressed to the Chancellor an appeal, in order to enact a law punishing the "Sudeten Lie" the same way, as it is already the case of the "Auschwitz Lie". The letter to the Chancellor, delivered through the German Ambassador to Prague, was informing her also on a "Memorial Day of the Expulsion of Czech from their Czech homeland", to be honored by the patriots and anti-fascists at the Munich treason´s date. The broader support both initiatives find also abroad, the more they boost barriers against the present warmongers.  

The regime of a totalitarian terror was smashed mainly by the Soviet Union. It is the gates to Russia again, in front of which arms have been growingly accumulated. A demagogy, trying to "justify" it, has been presenting its second show, too. Russia is demonized through "enemy images". Whoever dares to disagree, has been slandered as an "agent of Moscow". The true targets of the that time "Munich policies" are returning on the scene, too - those of supporting a terrorist mob, expected to do a dirty work instead the sanctimonious "liberals". The latter do sponsor the former ones in Ukraine and other countries along the Russian borders, as well as against Syria and other hold-backs of a hegemony of imperialism. The repeated aggression, striving for a "regime change", has been marked by a series of war crimes. They generate humanitarian disasters and migration waves, unprecedented since the defeat of fascism. It is a game with fire. In the nuclear age, it does risk an apocalypse. It suppresses the European sovereignty and prosperity. The aim is to tie hands mainly to forces, seeking for a way out of the civilization pitfalls of capitalism.

Were those in power capable to consider the voice, resounding from Holany both in Czech and German, too, the most terrible war ever could have been still avoided. Through the Munich treason, it got, however, a greenlight. 80 years later, its message is more urgent than ever before. The more decisive struggle is needed, in order to highlight its overall meaning. This is a mirror in front of which the present "Party of War" should get naked. All those, who understand its true role, must not loose the fight any more.


 

Pravdou o "vyhnání" proti dnešní "straně války"

 

Holany, kde se scházíme rok co rok, vstoupily do dějin právě před 80 lety. 28. srpna 1938 tu proběhla největší česko-německá demonstrace proti fašismu a válce. Ke třiceti tisícům účastníků promluvil i Bohumír Šmeral, lídr československé sociální demokracie a později zakladatel komunistické strany. Mnichovský diktát přišel už měsíc nato. Z českého pohraničí vyhnal přes 300 tisíc Čechů. Teroristický "protektorát" okupoval celé Čechy a Moravu. Za oběť represe a genocidy padlo na 360 tisíc Čechoslováků. Hitlerovo "konečné řešení" jich plánovalo vyhubit milióny. 

Před každým německým antifašistou se skláníme s obdivem. Většina Němců v ČSR však přijala roli Hitlerovy "páté kolony".   Mnozí se podíleli i na nacistických zločinech. O jejich transferu rozhodly mocnosti, vedoucí antihitlerovskou koalici. Svádět ho na Čechy je zbabělá poťouchlost. Právě tzv. Benešovy dekrety rozhodnutí spojenců z Postupimi zmírnily a umožnily řadě Němců v Československé republice zůstat. "Sudetoněmecké" spolky, zaměňující oběti a viníky, nejsou partnerem pro české ani německé demokraty. Tím víc jedny i druhé pobouřilo, kdy se o "vyhnání postrádajícím oprávnění", nechala slyšet Angela Merkelová. Mítink před velvyslanectvím SRN vyzval kancléřku k přijetí zákona, stíhajícího "sudeťáckou lež", tak jako tu "osvětimskou". Dopis, předaný německému velvyslanci, ji informuje i o Památném dni vyhnání Čechů z českého pohraničí. Pro vlastence a antifašisty se jím stává datum mnichovské potupy. Oč širší podporu najdou obě iniciativy i v zahraničí, tím víc to posílí hráz proti dnešní "straně války". 

Režim totalitního teroru rozdrtil především Sovětský svaz. Právě před branami Ruska se kupí zbraně i dnes. Reprízu dává i demagogie, jíž se to "zdůvodňuje". Rusko démonizuje "obrazy nepřítele". Jejich odpůrce ostouzí jako "agenty Moskvy". Zpět je i pravý cíl mnichovanské politiky - podpora teroristické chátry, mající odvést špinavou práci za "liberální elity". Sponzorují ji jak na Ukrajině i v jiných zemích podél ruských hranic, tak proti Sýrii a dalším překážkám hegemonie imperialismu. Agrese za "změnu režimů" lemuje série válečných zločinů. Rodí humanitární pohromy a migrační vlny, nevídané od porážky fašismu. Je to hra s ohněm. V jaderné éře hrozí apokalypsou. Dusí evropskou suverenitu i prosperitu. Svázat ruce má hlavně silám, mířícím z civilizačních pastí kapitalismu. 

Vyslyšet mocní hlas, jenž zazněl česky a německy i z Holan, nejděsivější ze všech válek se dalo stále předejít. Mnichovskou zradou dostala zelenou. Po 80 letech vysílá poselství, naléhavější než kdy dřív. Tím obludněji se cenzuruje a falšuje. Tím rozhodnější boj třeba svést o vše, co vzkazuje doopravdy. Prohnat jím uličkou hanby dnešní "stranu války" i všechny její poskoky. Ti, kdo jim vidí do karet, už prohrát nesmí.  


 

 KSCM - DKP: Gegen die Kriegstreiber!  

Holany, wo wir uns Jahr für Jahr treffen, ist erst vor 80 Jahren in die Geschichte eingegangen. Am 28. August 1938 fand hier die größte tschechisch-deutsche Demonstration gegen Faschismus und Krieg statt. Bohumír Schmeral, der Führer der tschechoslowakischen Sozialdemokratie und später auch der Gründer der Kommunistischen Partei, sprach vor dreißigtausend Teilnehmern. Das Münchner Diktat kam einen Monat später, weshalb aus dem tschechischen Grenzgebiet über 300 000 Tschechen ihre Heimat verloren. Das "Protektorat" der Terroristen besetzte ganz Böhmen und Mähren. Insgesamt wurden 360.000 Tschechoslowaken Opfer von Repressionen und Völkermord. Hitlers "Endlösung" plante, Millionen zu töten. 

Jeden deutschen Antifaschisten rühmen wir mit Bewunderung. Die meisten Deutschen in der Tschechoslowakei übernahmen damals jedoch die Rolle der "fünften Kolonne" Hitlers. Viele haben auch an Nazi-Verbrechen teilgenommen. Ihre Umsiedlung wurde von den Mächten beschlossen, die die Anti-Hitler-Koalition anführten.   Dafür Böhmen verantwortlich zu machen, ist feige. Gerade die sogenannten "Benesch-Dekrete" der Potsdamer Entscheidung der Alliierten ermöglichten einigen Deutschen den Verbleib in der Tschechoslowakischen Republik. "Sudetendeutsche" Vereine, verwirrende Opfer und Täter, sind kein Partner für die tschechischen und deutschen Demokraten. Umso mehr waren die einen sowie die anderen empört, als Angela Merkel von "Vertreibung ohne Genehmigung" sprach. Die Versammlung vor der deutschen Botschaft forderte Kanzlerin zur Verabschiedung eines die "Sudetendeutsche Lüge" sanktionierenden Gesetzes auf, entsprechend der "Auschwitz-Lüge". Der Brief, der dem deutschen Botschafter übergeben wurde, informiert sie auch über den Gedenktag zur Vertreibung der Tschechen aus dem tschechischen Grenzgebiet. Für Patrioten und Antifaschisten ist das Datum der Tag der Münchener Demütigung. Je mehr beide Initiativen auch im Ausland breitere Unterstützung finden, umso mehr wird dadurch die Position der Antifaschisten gegen die jetzigen Kriegstreiber gestärkt. 

Das Regime des totalitären Terrors wurde insbesondere von der Sowjetunion zerschlagen. Gerade vor den Toren Russlands werden mit der gleichen Demagogie auch heute die Waffen zusammengezogen. Russland will keine Feindbilder. Gegner der Aufrüstung werden als "Agenten Moskaus" bezeichnet. Es ist auch zurück das eigentliche Ziel der Münchner Politik - die Unterstützung von Terroristengesindel, die die schmutzige Arbeit für "liberale Eliten" zu machen haben. Sie sponsern es sowohl in der Ukraine als auch in anderen Ländern entlang der russischen Grenze, gegen Syrien und gegen andere Hindernisse für die imperialistische Hegemonie. Aggression für "Regimewechsel" grenzt an eine Reihe von Kriegsverbrechen. Er erzeugt humanitäre Katastrophen und Migrationswellen, die seit der Niederlage des Faschismus beispiellos sind. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Im Atomzeitalter droht die Apokalypse. Man unterdrückt die Souveränität und den Wohlstand Europas. Es soll hauptsächlich den Kräften die Hände gebunden werden, die aus den Zivilisationsfallen des Kapitalismus herauswollen. 

Wenn die mächtige Stimme, die sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch in Holany erklang, gehört worden wäre, hätte der beängstigendste aller Kriege noch vermieden werden können; der Münchner Verrat hat jedoch grünes Licht gegeben. Nach 80 Jahren sendet er eine dringendere Botschaft als je zuvor. Umso monströser sind Zensur und Fälschung. Umso entschiedener ist die Aufgabe, weiter zu geben was in Wirklichkeit zu sagen ist; die Kriegshetzer müssen angeklagt werden. Diejenigen, die das verstehen, dürfen nicht wieder unterliegen.